Hopp til innhold

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 31. jan. 2010 in all areas

 1. 7 points
  Silver Doctor, disse skal døpes i river Dee om ikke lenge.
 2. 7 points
 3. 5 points
  Har ikke for vane å legge ut om privatliv på nett, men ok - et unntak: Jeg er ikke forsker og har ingenting jeg skulle ha sagt i saken på et høyere nivå enn et nettforum. Jeg er student. I et miljø hvor det daglig diskuteres alt fra matematikk og psykologi til konstruksjon av broer eller bevaring av gjøk i Kina. Derimot er jeg, som de fleste andre her tipper jeg, engasjert i bevaring av villaksen. Formeningen om at menneskeheten burde ta vare på naturen, har jeg hatt siden godt før konfirmasjonsalder. I gyro-saken har jeg gjennom årene prøvd å få plukke opp det jeg kan finne av informasjon, både den ene og andre veien. Og jeg finner fortsatt ikke noe som forteller meg at naturen er i ferd med å ordne opp selv. Så virker det vel kanskje "bombastisk" når jeg ikke helt klarer å forstå hvorfor det er ønskelig å risikere at 450 lakseelver i Norge må ligge med knukket gyro-nakke i uoverskuelig fremtid mens en håper på at naturen fikser ting vi mennesker har føkka opp. Når vi samtidig ser fler og fler eksempler på at det går an å få bukt med faenskapet. Har jeg oversett noe, så er jeg ytterst mottakelig. Hverken aluminium- eller rotenon-behandling tar livet av ALT i elva. Aluminium dreper parasitten og noen følsomme insektarter i det vannlevende stadiet (nymfer eller larver). Rotenon tar livet av fisken (og dermed parasitten, som ikke lengre har en vert å leve på - en vert den er avhengig av) og noen følsomme insektarter i det vannlevende stadiet. Andre arter eller grupper av arter overlever, og det samme gjør andre stadier av de berørte artene. Undersøkelser jeg har funnet viser meg at det tar kort tid før livet i elva er tilbake igjen til der det var før behandling. Hvilket ikke har skjedd i de elvene det ikke har blitt gjort noe. Vassdragene i Rana-regionen var friskmeldt i flere år. I denne perioden har elvene hatt en frisk laksestamme som har vært til glede for mange. I høst ble parasitten igjen påvist. Slik atlantisk laks reagerer på gyro, ville gyro'en ha blitt registrert igjen i elva for 6-8-10 år siden om ikke gjennomføringen av behandlingen hadde vært vellykket. Og med det lave antall parasitter som har blitt funnet pr. lakseunge i høst, har ikke gyro'en vært til stede på anadrom strekning av Rana før for kort tid tilbake. Behandlingsmetoden har altså fungert, men slik jeg forstår det har gyro'en dukket opp igjen fra et sted utenfor området som ble behandlet. Gud vet fra hvor og hvordan, men jeg antar at muligheten for at den hadde dukket opp igjen hadde vært langt mindre om det ikke fantes gyro i Norge. Og nei. Naturen ordner ikke alltid opp. Iallefall ikke på den måten en ønsker å forestille seg. Hverken dronter eller geirfugler har dukket opp igjen av seg selv etter at mennesket fant det for godt å innta holdningen at de kunne gjøre som de ville, siden moder jord tålte hva som helst og fikset dette igjen på egenhånd. Skal vi la den atlantiske villaksen gå samme vei, når det finnes metoder som fungerer? I høst ble tre nye elver friskmeldt. Tre nye skritt på veien mot et gyrofritt kongerike. På den veien var det en gang 49 skritt å gå. I dag er det 10 igen - Ranaelva, Skibotn-, Driva- og Drammensregionen. At ingen av de elvene ble smittet den gang, er det en garanti for at det ikke skjer neste gang? Bævra ble behandlet kort tid etter at gyro'en ble påvist. Kan det være en medvirkende faktor til at Surna ikke ble smittet? Av smolten som går ut av Driva, er det registrert en større andel hybrider mellom laks og ørret, enn det er påvist "ren" laks. Av den lille andelen ren laks, er altså en viss prosentandel oppdrettslaks. Jeg leser i artikkelen at den resterende villaksen ikke lengre har sine genuine Driva-gener, men er så påvirket av genetikk fra nærliggende elver at det ikke er mulig å skille stammene fra hverandre. På samme måte som at allerede svekkede bestander lettere blir påvirket av rømt oppdrettsfisk (Finnes det 100 villaks i elva, og det kommer 5 oppdrettsfisk opp på høsten, utgjør rømlingene en mindre andel og påvirker ikke så mye. Er den lokale stammen redusert med 90% og bare 10 villaks går opp for å gyte, vil de samme 5 oppdrettsfiskene påvirke i en helt annen grad), gjør hybridisering og feilvandring seg mer gjeldende om den lokale laksebestanden har fått seg en knekk av f.eks gyro. I Norges internasjonale forpliktelser til å ivareta det biologiske mangfoldet vi har her i landet, ligger også forpliktelsen til å ta vare på hver enkelt laksestamme vi har. Uten utavl med rømt oppdrettsfisk, uten å la lokale stammer ligge på et lavmål og vannes ut med andre lokalt ikke-tilpassede stammer, og uten å velge ut en bitteliten andel av laksen som tåler gyro innført fra et annet land bedre enn den opprinnelige stammen. Dette ble vel også delvis svar til deg, Nobody: Ja, hvor mye penger har lokalsamfunnene tapt (og stadig taper) pga gyro i Norge? Jeg kommer gjerne en tur til Driva og fisker når elva er frisk igjen. Utrolig vakre omgivelser i dalen, så det skulle ligge godt tilrette for flotte opplevelser der nede. Skal jeg legge alt jeg finner av informasjon til side, er ellers mitt siste spørsmål: Hvor skal jeg fiske mens 450 elver ligger nede og venter på å utvike toleranse for gyro? Ja, toleranse. Ikke resistens. Svensk østersjølaks er fortsatt infisert med et par hundre parasitter pr fisk. Den toleransen har tatt mange sportsfisker-generasjoner å utvikle. Så selv om vi en gang skulle få atlantisk laks som overlever gyro i ei elv, er det fortsatt gyro nok der til å kunne smitte våre resterende elver før eller senere. Tror vi alle norske laksestammer er robuste nok til å overleve en slik parasittinfeksjon?
 4. 5 points
  Med så få fisk som blir tatt i elvene, så har altså denne personen to år på rad sett fiskere som har fått stor laks, latt den ligge flere minutter på land og så ta skrytebilder før "den slippes på elva død og vraket". Dette virker som om han har bestemt seg for at C&R er noe dritt, og så serverer han usannsynlige egenobservasjoner som støtter dette. Ja, drit i forskning og dokumentasjon som viser 95%+ overlevelse, høstingseksperten Steinar Karlsen vet jo selvfølgelig bedre. Og dersom ikke alle fisker med samme innstilling og formål som Karlsen, ja da kan likegodt elvene stenges. Ikke rart laksen er i trøbbel med slike "venner" langs elvebredden.
 5. 5 points
 6. 5 points
  Ikke godt å sitere deg TJT da du tydelig har slettet ditt inlegg, men jeg skal svare på noe som sto avslutningsvis i innlegget. Ja da var vi visst der igjen C&R eller C&Eat og du fornekter deg ikke. Ja du må gjerne ha dine tanker om mitt fiske likeså får jeg ha mine tanker om dine sysler. Likevel skal jeg ikke akseptere dine ytringer om at jeg burde utestenges fordi jeg ønsker å ta min lovlige kvote og ikke bare mosjonere laksen fordi dette ligger nærmere dine ideale tanker om denne fritidssyssel. Jeg fisker ca 5 uker pr sesong i denne elva og har bekjente som fisker innpå 12 uker her hver sommer derfor syntes ikke jeg at 5 laks fordelt over dette tidsrom er rettferdig at betraktes som hva du kaller yrkesfiske. Så langt meg bekjent er det heller ingen av disse jeg fisker sammen med (lokale og ferierende) som omsetter fangst i penger / verdier, og kan således ikke beskyldes for slik aktivitet. Mange av oss som du betraktes som ”yrkesfiskere” er ferdige med ”bleieunger” og har således mer tid til sin hobby som i dette tilfellet er sportsfiske etter laks. Er det da riktig at det tildeles en kvote på 5 laks når man kun skal fiske 5 døgn eller en uke, burde det ikke da etter ditt tenkesett vært satt en grense på 1 fisk pr uke, og gjerne maks 2 ved C&R? Ja jeg setter pris på å nyte min fangst og nyter den gjerne grillet på bål ved elva i stedet for pølser, koteletter, kylling eller annen mat fordi da er jeg i alle fall ikke i tvil om matens opprinnelse. Du og ”testosteronfylte wannabees” med og uten snusleppe burde faktisk prøve dette en gang. En slik 4-kilos fisk forsvinner utrolig fort blant et fiskerlag på 3-4mann når denne nytes ved bålet. Jeg trives godt med min aktivitet ved elva og stiller store spørsmålstegn ved dine påstander om yrkesfiske og om at din agenda ved slik tankegang muligens kan ha sin sammenheng i misunnelse over at andre har mer tid til denne aktivitet enn hva du selv har. Forøvrig tror jeg nok det å beregne 35 kg laks på en personkvote i 2014 er ”vel” optimistisk estimat. Om det under / overrapporteres fangst får bli en sak mellom oppsyn og den enkelte, selv har jeg rapportert min fangst til rettighetshaver og føler derfor at jeg har oppfylt min plikt. C&R føler jeg som meningsløs rapportering som kun har som formål å selge flere kvoter (kort) og bidrar ikke i positiv retning for å redusere uttaket. Håper for øvrig vi kan holde videre meningsutveksling på et nivå som ikke er rettet personlig, men mer rettet mot det å kunne nå et felles mål at vi kan fortsette å utøve vårt fluefiske etter laks også i framtiden… Om målet til fellesforvaltningen er å redusere uttaket av laks, så velger de med sikkerhet helt feil retning for å nå dette målet ved å redusere størrelsen på kvoter i stedet for å redusere antall kvoter. (antall kvoter x kvotestørrelse = forventet uttak) Det skal faktisk ikke så mye fantasi til for å analysere denne formelen i målet om å få ønsket resultat enten det er redusert uttak eller mer penger. Deres ”genistrek” i å skvise ut sesongfiskere slik at det kan selges flere døgn / ukeskort bidrar i alle fall ikke positivt for å redusere det totale uttak av fisk fra vassdraget, snarere motsatt virkning. Sett fra annet ståsted så gir jo dette klart mer penger i kassa så lenge etterspørselen er tilstede. Jeg tror slettes ikke ”lakseklemmere / idealister” skal lære bønder å telle eller regne. Annet som er motiv for deres redusering av kvoter er et ønske om å få mer gytelaks i de øvre områder av elva. Hvorfor gjøres det ikke undersøkelser på hvorfor laksen ikke gyter der oppe og hva som kan være årsak til at dette har endret seg? Det nytter ikke å sitte i den tro at all laks skal til Rennebu for å gyte, det blir liksom like med å tro at alle fra Osloområdet må reise til Trondheim for å ha seg bare fordi at veien ligger der… Om fellesforvaltningen virkelig ønsker svar på slike spørsmål må de i det minste begynne å lete etter årsaker. Vi leverer skjellprøver av hver laks som fanges, disse skjellprøver blir kun analysert for innblanding av oppdrettslaks og jeg har forstått det slik at det er O-næringen som bekoster denne analysen. Noe annet resultat fra disse prøver utføres ikke fordi dette ikke er bestilt. Fellesforvaltningen kunne med letthet bestille analyser på; smolt alder, tilvekst, og hvor lenge fisken har vært i sjøen, samt at dette også kunne sorteres på om dette differerte på hvor i elva laksen hadde sin oppvekst gjennom å anta utifra hvor den var fanget og hvor nærme gytetid den ble fanget. Likeså kartlegging av endringer i nærmiljøet i denne delen av elvedalen, og om gyteforholdende fortsatt er tilfredsstillende eller om gytegrusen er nedslammet grunnet avrenning fra landbruk. Om dette i så fall skyldes omlegging av gårdsdrift eller har årsak i avrenning grunnet tilfeller med stor nedbør, endringer grunnet annen næringsvirksomhet. Slike analyser koster penger men slik informasjon er det vel kanskje unødvendig å bruke penger på? Fylkesmannen har satt rammebetingelsene for åpning i fredningsbestemmelsene slik at laksebestanden i elva kan beskattes inntil satt GMB. Videre har FM gitt rettighetshaverne tillatelse til å sette lokale regler innenfor det gitte regelverk for vassdraget. Altså her overlater FM ansvaret for dette viktige arbeid til pattenappere og til potet / kornbønder i stedet for hos egen fiskeriforvalter. Disse rettighetshavere leier bort sin fangstrett til oss sportsfiskere, de kan om de ønsker så forlange at vi setter tilbake all fisk. Vi har tross alt ikke kjøpt fisk av rettighetshaverne men leid retten til å fange fisk. Ved at vi løser fiskekort / leier vald aksepterer vi også vilkårene. Om du og jeg ikke vil leie finnes det alltids en fisker som bor såpass langt unna at det å ha med seg illeluktende bagasje hjem er uønsket. Elva kommer da i så fall til å fylles opp av såkalte C&R fiskere hvis eneste motiv for å fiske laks er for å mosjonere gytelaksen. Om ikke dette skulle være nok ønsker de også åpning for å komme og mosjonere laksen selv etter den har gytt slik at den holdes i god trim gjennom vinteren. Dette og at de også ved samme anledning får sørget for å få vasset hensynsløst rundt i gytegropene er for dem uten betydning bare de også kan jevnlig få mosjonert vinterstøinger og gjellfisk. Slike ”trenere” påberoper seg til overmål å vite at slik mosjon (C&R) av laks er god forvaltning av en svekket laksebestand og kan ikke begripe at tykkskallete sportsfiskere som høster av overskudd ikke fatter såpass. Sportsfiskerne gikk en gang tidligere på limpinnen akkurat slik som fellesforvaltningen ønsket, den gang gjaldt det notoppkjøp hvor sportsfiskerne betalte hele gildet for å få sparket liv i en ellers døende næring. Eneste rette er å la FM alene ved sin fiskeriforvalter styre dette med åpning i fredningsbestemmelsene og forvaltning av bestanden ihht fastsatt regelverk. Bøndene får heller holde seg til det de er gode på som; å telle penger, poteter, patter eller what ever.
 7. 5 points
  Fluer som jeg skal ha med til Gaula på fredag Blanda drops, tubene til venstre er mønster av en venn, tror han kaller dem for Artic Green eller noe i den duren. De til høyre er klassiske tubevarianter...
 8. 4 points
  Knekte min Sage Method 15 foter her om dagen,noe som er veldig irriterende nå mitt i laksesesongen.Tok den med meg til Sportsbutikken i Molde i dag hvor jeg hadde kjøpt den.Jeg må berømme denne butikken for topp service.Jeg fikk en ny del av en stang som hang i butikken Og fiskesesongen er reddet,en kjempetakk til Ola Thue og Sportsbutikken i Molde for en fantastisk service av ypperste klasse.
 9. 4 points
  Dette gjentar seg hvert eneste år i februar/mars.
 10. 4 points
  En gammel rapport jeg la inn på fluefiskesiden for noen år siden. kom til å tenke på den når det blei snakk om tørrfluelaks Her kommer ihvertfall litt om en bra dag i sommer. Rundt om kring i Nord ligger det endel småelver , gjerne bielver til de store kjente elvene. Disse går langt innpå fjellet og kan føre Laks langt ! Desto lengre opp man kommer i vassdraget jo mere hissig blir laksen på tørt , både bombere og vanlige fluer. Denne dagen begynte med strøkent vær og lite vind så da var det bare å pakke sekken for langtur oppstrøms. Fisket bare noen få småhøler få jeg kroket en liten laks på ca 1 kg, den fikk en stein i hue og blei bært tilbake til teltet og lagt kaldt i myra, da var middagen i boks. Første timen oppover elva var helt dødt , lite fisk å se og ikke noe interesse for fluene våres. Så kommer vi opp til en litt større høl og det er min tur , på første drift med en Bomber så kommer det jeg trur er en bitteliten fisk opp , men kompis har sett den og mente den var fin . Fetter inn flua og tar ett kast til og pang. Fisken ruser litt og hopper. Stor laks til denne elva og være og jeg får skjelven siden jeg fisker med #5 stang. Heldigvis er den snill og vi har stor håv Pen lett farget Laks Videre oppover elva er kompis borti ett par fisk men de vil ikke sitte. Jeg har tydeligvis dagen og tar ett kast i ett hvitskumstryk og i ett lite vindu kommer en ny fisk opp og banker til flua. Den blir kjørt knallhardt og er i håven før den rekker å skjønne at den kroket Tok over stein som står litt ut i vannet. Dagen er maks for min del og jeg sier til kompis at nå får han fiske resten av dagen, han har ikke dagen og stort sett skremmer fisk eller bommer med kroking. På tide med lunch Etter lunch fortsetter vi oppover elva og kompis lander heldigvis en sprek sak som hopper som faen. Moro Etter en god stund videre oppover så får jeg lyst til å fiske igjen og skal teste en liten høl, etter litt trøbbel med å få flua til å flyte riktig så kommer det opp en fisk , jeg kroker og den hopper av med en gang. Dritt , da er den hølen blåst. Kompis går videre til neste høl. Jeg skal følge etter men ser plutselig en pen fisk på andre siden av hølen , i en stille bakevje. Tester noen kast og ikke noe skjer. Setter på ny flue og striper den hardt over fisken og da blir det liv. Kroker heldigvis godt og denne er helt idiot, hopper , ruser og gjør som den vil ett par minutter , heldigvis har kompis sett action og han kommer med håven. Landing går greit og en ganske blank hunnlaks ligger i håven. Etter dette gidder vi ikke mere rett og slett , er helt tom , men lykkelig For en dag !! PS : Veit du hva elva som det er bilder av her heter så vennligst hold kjeft. Er en grunn til at jeg ikke nevner navn!
 11. 4 points
  Om alle bidrar på en positiv måte med det de kan, og har litt takhøyde for at andre mener noe annet enn seg selv, så blir et forum akkurat så bra som man gjør det til! Så det er bare å bidra og skrive om det man ønsker mer av, så kan det fort hende man får litt trykk rundt det temaet man ønsker, men man må nok regne med å måtte ta litt initiativ til det selv. Mvh Truls
 12. 4 points
  Slenger inn mine 5 cent her: I sommer var jeg, madamen og en kompis på tur langs kyststien på Nesodden, hvor jeg opprinnelig er fra. Noen steder var kyststien dårlig merket, og vi havnet tilfeldigvis utenfor stien, og da gikk vi langs vannkanten for å komme oss videre til et sted jeg vet kyststien trekker helt ned til vannkanten. Der møtte vi en illsint beboer (som mente han var advokat) som ble helt i fyr og flamme over at dette var innmark og her kunne ikke den skitne middelklassen ferdes. Når han "tok" oss så stod vi bokstavelig talt uti vannet. Det ble krangling frem og tilbake før min bedre halvdel fikk nok og fikk oss bort derfra, fordi hun syntes dette var veldig ukomfortabelt. Kjente jeg ble rimelig irritert. I etterkant sjekket jeg opp lovligheten rundt det han påstod, for jeg har bodd på Nesodden store deler av mitt liv, og den alminnelige oppfattelsen der er at kystsonen kan man bevege seg fritt på, og det har aldri vært noe problemer tidligere. Det viste seg at dette ble tatt opp i høyesterett for et par år siden hvor det ble bestemt at all kyst rundt nesodden er åpen for almenn ferdsel. Femti meter oppi der vi endte med å gå til slutt, traff vi på et inngjerdet hus hvor eier satt på terrassen og nøt en pils. Han hadde fått med seg hva som hadde skjedd og bare lo av det hele og sa "bare gå igjennom hagen min dere! Drit i han", og tilliten til menneskeheten ble gjennopprettet Jeg HATER når slike mennesker står på sitt og det viser seg i etterkant at de tar feil. Så jeg skal dit og kaste med flua i april med et par kamerater Bor selv på Konglungen i Asker hvor beboerene er nevnt i negativt ordlag flere steder i tråden her, og vil påpeke at vi alle er ikke sånn Men har selv vært i flere heftige diskusjoner med flere av mine "naboer" på halvøya om det samme. Forbanna irriterende! Min erfaring er at de aller fleste har virkelig ikke peiling på sine egne regler, og det er faktisk de som står for bevisføringen i slike situasjoner. Så: Ikke gi opp! Stå på ditt og smil mye for da blir de ekstra irriterte
 13. 4 points
  Ny pers i fjæra i dag. SØ 3,2 kg.
 14. 4 points
 15. 4 points
  Leser SKarlsens innlegg litt annerledes enn andre. Ser det fra kommertarer her og andre steder. Forstår han slik at han framhever laksefiske som en livsstil og at det er helhetsopplevelsen som teller. Oppfatter det ikke slik at det er c&r han primært besværer seg over, mer at det er utviklingen i antall oppvandrende laks (her: I Gaula). Leser det mer i den retningen at han mener det er feil å å se på c&r som et forvaltningstiltak. Hvis jeg leser/tolker SK rett, deler jeg langt på vei hans oppfatninger. Dessverre reduserer han verdien av innlegget med å uttrykke seg nedlatende om c&r. At det finnes personer som ikke håndterer metoden, er så selvsagt at det kan være unevnt. Merker meg at det er få som kommenterer at det er tilbydere av vald og fiskefaciliteter som promoterer den kjappe løsningen c&r. Ikke noe galt i det, men er det egen formuesforvaltning og forrentning som da er agendaen, eller laksens antall og overlevelse i framtiden som er greia? Liten tvil om at antall laks i turistelvene ville stige ved en tvungen c&r. Det er i dag alminnelig enighet over hva som har minimert laksen over flere 10-år. Er det rett at en utvalgt gruppe laksefiskere i utvalgte elver skal bøte på det?
 16. 4 points
  Hvilke lakseelver i verden har et virkelig godt laksefiske..? Meg bekjent så er det altså Island, Russland, Canada, Amerika og til dels Skottland. Hva slags fiske praktiseres der? Hva er årsaken til at Skotske og Islandske elver har kommet seg opp igjen fra tilnærmet dødt vann? C&R er fellesnevneren her.. Og ikke sånn pingle C&R som praktiseres her i landet, men tilnærmet full C&R. Dette sikrer nok gytefisk på elva, noe som jo er alfa og omega.. Luseplagen i Norge har selvfølgelig svært mye å si, men allikevel tror jeg at C&R vil bli akseptert på sikt etter hvert som den eldre garde sportsfiskere dør ut...
 17. 4 points
  C&R-diskusjonen vekkes opp etter en slett laksestart mange steder. Syns for egen del at dette innlegget fra Redd villaksen hører med i dette (bildet hentet fra innlegget): Sjølaksefiske, yrke eller hobby? Reddvillaksen har i mange år hevdet at sjølaksefisket for de fleste aktører er en privilegert hobby. Kun noen få har dette som en viktig biinntekt. 800 sjølaksfiskere tar 50 % av laksefangsten, resten fordeles på 100.000 sportsfiskere. Brutto inntekt per sjølaksefisker er i området 15- 20.000 kroner basert på oppgitt fangst. Mye av fangsten fordeles i familie eller nabolag. Det er tilrettelagt for store mørketall gjennom rapporteringen, og alle som lever i kystområder vet at det er «svart» fangst til salgs. I nordområdene tillates også bruk av krokgarn, en bestialsk fangstinnretning som skader mye laks, også russisk. Krokgarn er forbudt ellers i landet – heldigvis. Sjølaksefisket er samfunnsøkonomisk å betrakte som en katastrofe, og bringer bare inn kjøttverdien av laksen, anslagsvis 15 millioner. Ved å la laksen komme på elva er de turistmessige ringvirkningene store, anslagsvis 2-3000 kroner per kilo i direkte bruttoomsetning i lokalsamfunn i elvedalene. Vi har fått tilsendt dette bildet, av ukes fangsten er gjort av en PENSJONIST i indre del av Porsangerfjorden. Innerst renner Lakselva, en av de mest attraktive og best forvaltede elvene i Norge. Samtlige lakser er over 10 kilo og det skilles ikke på kjønn i krokgarnfisket. Når vi vet at en 10 kilos hunnlaks har 10.000 rognkorn så er dette helt forkastelig Hvor lenge skal sjølaksefiskere få lov til å ruinere alle forvaltningstiltak som gjøres i elv i ly av tradisjon, kulturbegrepet eller argumenter om tilleggsnæring. Dette er og blir en privilegert hobby. Hvor lenge skal sportsfiskere pålegges kvoter når slike ikke eksisterer i sjø. Staten bør løse ut de få fiskere som har hatt dette som en vesentlig del av en inntekt, basert på innmeldt fangst siste 10 år. Pay back på en slik investering er ekstremt kort, statens inntekter fra MVA fra sportsfiske og ringvirkninger vil ligge i størrelsesorden 150 – 200 mill per år. De som ikke kan dokumentere fangst i kombinasjon med vesentlig inntekt bør rett og slett slutte uten noen kompensasjon.
 18. 4 points
  http://www.fluefiske.net/forum/uploads/monthly_05_2014/post-11255-0-60776900-1399870296.jpghttp://www.fluefiske.net/forum/uploads/monthly_05_2014/post-11255-0-99647500-1399870309.jpghttp://www.fluefiske.net/forum/uploads/monthly_05_2014/post-11255-0-84292500-1399870320.jpghttp://www.fluefiske.net/forum/uploads/monthly_05_2014/post-11255-0-47604700-1399870336.jpghttp://www.fluefiske.net/forum/uploads/monthly_05_2014/post-11255-0-35912100-1399870345.jpghttp://www.fluefiske.net/forum/uploads/monthly_05_2014/post-11255-0-26275300-1399870358.jpghttp://www.fluefiske.net/forum/uploads/monthly_05_2014/post-11255-0-27856600-1399870367.jpghttp://www.fluefiske.net/forum/uploads/monthly_05_2014/post-11255-0-21169700-1399870381.jpg
 19. 4 points
  Denne kom i posten til meg her om dagen... Stått på ønskelisten lenge...
 20. 4 points
  Finnmarkstube Plasttube 1,25" Butt - fluor grønn bindetråd lakket Kropp - Perlemor mylarslange Undervinge - grønn kalvehale/isbjørn (glansfull) Hackle - grønn hane Vinge - Påfuglherl, grønn crystal flash og svart geit Kinn - JC (valgfritt) Hode- svart
 21. 4 points
  Så c&r er ikke en naturlig del av kvotediskusjon? Snakk om å gå med skylapper! At det fortsatt er folk som tviler på den positive effekten c&r har forundrer meg.. Jeg er ingen fanatiker men er jo ikke så tykk i hodet at jeg neglisjerer fakta og ser på C&r som et bedre alternativ enn stenging av elva!
 22. 4 points
  Var ikke en fisk å se i kveld (gikk noen pene igår), men det satt han! . 6 kg er ny pers på fluestanga. Veldig gøy!
 23. 3 points
  Slitt med å få plast tuben inn på messingen ? Slik gjør jeg, med biltema tang. Tangspissen er slipt ned maksimalt.
 24. 3 points
  Johooo, endelig gikk loddet inn. Fikk to døgn, 26.-28.juli i Forbygninga og Pathakorva Verden er atter rettferdig.
 25. 3 points
  En overtaker i snøværet og morgenstunden i dag. Ekorn og 9 cm snowrunner i vingen. Krok 1/0. Burde kunne vifte fram selv den særeste laksen.
 26. 3 points
  Legger straks ut to desemberfluer, så er det unnagjort. En med Amherst under ferdigstilling, og en med påfugløye på toppen-
 27. 3 points
  Etter å ha fått røkt laks hos mitt lokale røkeri og da med dårlig erfaring tok jeg sakene i mine egne hender og begynte å røke selv .Har nå drevet og røkt laks og laget meg Bacon i flere år med bradleys smoker. Og i høst har jeg røkt 30 lakser og 10 står for tur. Og min erfaring av dette konseptet så blir det meget bra.Så bra at jeg blir nedringt av folk som skal ha røkt sin laks. Jeg grovsalter laksen og bruker 1 del sukker på 5 deler grovsalt. jeg bruker Gildekasser der jeg legger filetene med skinnsiden ned og dekker det hele med salt og sukkerblandingen. Saltetiden på 5-6 kilos laks er ca et døgn, laks på 7- 8 kilo 27 timer , laks på 10 kilo 30 timer og laks på 12- 13 kilo 2 døgn ,dette er villlaks. Til salting av bacon så bruker jeg kun salt og jeg bruker nitritsalt, saltetid 12 timer. Jeg bruker Or og røketid er ca 5-6 timer både til laks og bacon.
 28. 3 points
  Håvard Thomassen har hatt en helt syk sesong med fluefiske i Nord Norge. I videoen så ser du klipp fra Varangerhalvøya og Ifjordfjellet i Finnmark. Alt fra flotte røyer til laksefiske er noe av det vi kan se. Bare å finne frem kaffekoppen og nyte den nesten 4 minutter lange videoen til Håvard, som vi kan bare misunne han for.http://www.fiskeavisen.no/fantastisk-sesong-i-nordland/
 29. 3 points
  Sist helg i fjæra lærte jeg meg en ny kasteteknikk med enhandsen. Under lett vind fra øst, fortsatt litt rusten i teknikken etter vinteren, med sola i ryggen, bikkja liggende i graset og nisa svømmende ute i fjorden, fikk jeg til et kast der det ble dannet en perfekt 8-tallsknute på fortommen. Det har jeg aldri klart før. :)) Jeg sliter fremdeles med å se noen direkte nytteverdi av teknikken, men som en kuriositet var det interessant.
 30. 3 points
  Har brukt noen timer i februar på å teste nutria som stjert- og vingemateriell. Iflg reklamen skal disse hårene fungere bedre enn det meste som brukes til slikt. Her et par grønn og blå påsurret blue doctor farget badger. Den minste fikk også litt grønn perlehøne på seg. Kroker 2 og 4. Vil ikke forbauses om laksen slår med sporden når disse kommer uti hølen.
 31. 3 points
  Med orkan i bygene, fossregn, barn og barnebarn syke, konelill plassert kjønnsrollekorrekt på kjøkkenet, da er det ikke så mye å finne på. Så en Stormy Morn. Mobilen håndterer ikke fiolett veldig bra, ser jeg.
 32. 3 points
  Hei. Laget meg profil her i 2004 trur jeg det var, men har vært alt for lenge utlogga veit du, så den emalien samt passord er seff glemt for lengst... Gir uansett, som så mange andre her inne, fluefiske.net et nytt forsøk. Håper å kunne bidra til inspirasjon samt lære masse mer om fluefiske.
 33. 3 points
  Er det plass til en bortkommen kystfisker som liker snører som synker, druknede fluer og ørret som er sølvblank her inne? (Forumflyktning...) Mvh Truls
 34. 3 points
  Jeg gjør i alle fall et nytt forsøk her :-) FB egner seg ikke for gode diskusjoner og "varige" tips. Grunde
 35. 3 points
  Jeg er netop hjemvendt efter en uges 'Springer' fiskeri i River Dee, Scotland. Fangede 4 springere på 'Monkey' Flies. 2 af springerne tog en 'Monkey' bundet af substitut (ged af god kvalitet), de 2 andre en ægte 'Monkey'. Jeg så ikke forskellen når jeg trak dem gennem vandet. Tvivler på at laksen gør det heller. Så uvidenskabeligt som det kan blive ;-)
 36. 3 points
  Fikk denne fra Megoff i helgen! Noe med hubless som jeg digger!
 37. 3 points
  Uten snø i fjellet og regn hele sommeren, blir jo laksefisket noe krevende. En må finne på alt en kan finne på. Så da har jeg altså fått overlevert en ny teknikk, og på min aller første riffling hitch-økt slo denne til. Trodde det var nøkken som viste seg da den kom i stripa og kastet seg over flua. Ca 4 kg kraftbunt som hoppet et utall ganger og liksom ikke ville slutte med utrasene. Tror ikke at det finnes maken til denne gamle Evotec snella fra Danielsson i alle haugene av dagens sneller. Min aller første fisk på denne. Den rullet helt silkemyk ut og inn og laget ikke en eneste ulyd som ødela stunden. Hadde slik stålkontroll med 0,25 spiss at jeg kunne ha filmet det hele med telefonen i ene handa. Her ser en hvordan den lille Owner-kroken har festet seg, veldig bra utgangspunkt for evt c&r. Dessverre litt mørkt mtp bilde.
 38. 3 points
  Jeg skjønner standpunktet ditt, men har noen betenkninger. Hva gjør du den dagen du på kort varsel får invitasjon til en fisketur du har drømt om i mange år, og mangler fortom eller andre vesentlige gadgets, og den lokale sportsforretninga har lagt ned - fordi ingen handlet der? Jeg ser ikke på handlinga hos lokalsporten som veldedighet. De driver en servicebutikk og må nødvendigvis ha fortjeneste på produktene de selger. I tillegg gir de muligheten til f.eks å låne ei stang for utprøving før du kjøper den (som jeg har gjort mange ganger, og senest i sommer), eller se og kjenne på hårene/fjærene du tenker å kjøpe. Der kan du stryke vingematerialet både mot og med hårene. Det kan du ikke på nettet. Jeg er ikke noen fersk fluefisker, og trenger derfor ikke nødvendigvis så mange gode råd fra forhandlere. Likevel, selv med 40 års erfaring fra fluefisket hender det at man har spørsmål om detaljer ved produktene eller annet som man greit kan få avklart på sporten. Så slipper man å "plage" likesinnede her på forumet med tekniske spørsmål. Jeg handler ting på nettet jeg også. Siste kjøpte jeg et Hilleberg telt fra USA. Det var altså et telt som er produsert i nabolandet og kjøpt fra junaiten, og levert hjem til meg til en pris lavere enn det forhandleren betaler inn til butikken. Men de viktige tingene; stenger, sneller, fjær og hår o.l. ønsker jeg å kjenne mellom hendene før jeg handler. Så selv om jeg unntaksvis skyter ned min egen argumentasjon gjennom å handle på nettet, vil jeg alltid fremheve at det er viktig å støtte gode lokale forhandlere. Jeg ser ikke bort fra at kvaliteten på lokale sportsforretninger kan variere stort rundt om i landet. Som kmk bemerker over her har vi to gode nisjeforretninger i Tromsø, og slike er vel verdt å ta vare på. I sesongen er jeg sikkert innom en eller begge forhandlerne stort sett hver uke. Om ikke annet så for å slå av en fiskeprat og lyge noen gode fiskehistorier over en kopp kaffe. Slik pleier man et godt forhold til forhandleren, og sikrer seg noen gode priser/avtaler på mer eller mindre nødvendige produkter året i gjennom. Jeg legger tross alt igjen noen tusenlapper i forretningene hvert år. I tillegg kan man komme med forslag og innspill som gjør lokalforretninga til en enda bedre lokal leverandør.
 39. 3 points
  Efter att jag sett de vackra sneller roli visat här har det blivit några s-vevar för mig med Här kommer en bild på hela min nuvarande samling
 40. 3 points
  Noe fra glemmeboksen i litt ny drakt. Samt en illsint flue i rødt for uvær og nymåne!
 41. 3 points
 42. 3 points
  Oppfordrer alle til å delta i årets gjenutsettingskonkurranse av laks! Se link; http://www.reddvillaksen.no/2013/05/norsk-mesterskap-2013-i-gjenutsetting-av-laks/ Benytt målebåndet fra ReddVillaksen for beregning av vekt - målebåndet selges i sportsbutikker (se www.reddvillaksen.no) -Atlanterhavslaksen er truet, bestanden er mer enn halvert siden 70-tallet -Behandle laksen skånsomt, ”vei” den i vannet med målebåndet og begrens ditt uttak! -Bidra til at du selv og etterslekten fortsatt kan gledes over sportsfiske etter laks
 43. 3 points
 44. 3 points
  Åpent brev til NKFF I forbindelse med avvikling av World Championship Fly Fishing ønsker jeg å uttrykke dyp bekymring i valg av hovedsponsor for dette arrangementet (NOVA sea). Historisk har fluefiskere verden over jobbet for å bedre vilkår for ville fiskestammer, bl.a Atlantisk laks. Da blir koblingen mellom ett slikt arrangement og en næring som har påført villfisk store vanskeligheter et stort tankekors. Arrangøren har mottatt en rekke henvendelser i forbindelse med dette, men har inntil nå unnlatt å svare konkret hva en slik kobling skal føre til i ettertid. Det som står igjen da er at NOVA sea vil generere positiv publisitet av dette uten å gi noe tilbake annet enn en mindre sum sponsorpenger. På oppfordring fra Hooked.no ga Jim Nerdal et tilsvar ift dette, men svaret er lite konkret og kan ikke tolkes på andre måter enn at de håper næringen skal støtte opp under arbeidet med tilbakeføring av villaks og sjøørret, samt ørret og røye i 3 innsjøer. Kjerneområdet for NOVA sea er Nordland. Før dere gir tilsvar ber jeg dere lese flg publisering fra Fylkesmannen i Nordland http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Nyheter---miljo-og-klima/Laks-og-laksefiske-2013/ Status for villaks i dette fylket er mildt sagt alarmerende og derfor ber jeg dere svare på hvordan de andre elvene skal nyte godt av dette? Denne avtalen er kontroversiell hvis ikke andre som har lidd økonomisk grunnet konsekvenser generert av oppdrettsnæringen er involvert og informert om dette. Har NKFF vært i dialog med andre før valget ble tatt? Da tenker jeg organisasjoner og frivillige som i en årrekke har jobbet for å få oppdrettsnæringen inn i en produksjonsform som kan være akseptabel med tanke på utviklingen hos villfiskestammer. Har NKFF en videre strategi for å følge opp dette samarbeidet og generelt bidra til å bedre vilkår for Villaks og sjøørret? Jeg antar og håper NKFF har planer om å følge opp samarbeidet videre. Eller vil fremdrift bli overlatt andre? 1. Er intensjonen i dette å ansvarliggjøre oppdrettsnæringen for kun dette vassdraget eller skal dette generere støtte til flere vassdrag hvor rettighetshavere har og vil lide økonomisk tap? 2. Ble dette valget tatt i samråd med andre interesseorganisasjoner som i lengre tid har jobbet aktivt for å bedre vilkårene for Laks og Sjøørret? 3. Hvilke strategier vil NKFF jobbe med videre ift status for villaks og sjøørret i Norge? Åpent brev blir postet på flere forum i Norge med håp om at arrangør eller NKFF svarer på dette. Vennlig hilsen John Anders Hagen
 45. 3 points
  Seleflua Tag: 2 tørn gold mini flatbraid Hale: Golden crest (fasan) Rib: Tvinnet (hardt) gold mini flatbraid Kropp:Gold mini flatbraid Vinge: Ekkorn sølvtippet blandet med noen fibre rød, gul, blå og grønn bucktail. Hackle: Hot orange soft hackle Kinn: Jungle Cock, Eller substitut Pro Sportfisher size Small. Hode: Lakkert rødt Dette er ei flue jeg har laget av inspirasjon fra et gammelt utklipp fra Vi Menn, der het den "Ruggen". Jeg kaller den bare "Standard" siden, den i starten av mitt fluefiskeliv alltid ble brukt, og med stort hell. Tag: 2 tørn sølv mini flatbraid Hale: Fluor fibre gul eller Golden crest (fasan) Rib: Tvinnet (hardt) sølv mini flatbraid Kropp: SSS flatbraid octopussy red. (ev. 50/50 SSS braid/dubbing) Vinge: Sort rev med 2-3 strand med rød Angel Hair (SSS HD) Topping: 2-3 påfugl herl Hackle: Svart soft hackle Kinn: Jungle Cock, Eller substitut Pro Sportfisher size Small. Hode: Lakkert svart Jæren Spesial Hale: Fasan tippets Rib: Sølv oval tinsel Kropp:cRød SSS octopussy red flatbraid Vinge: Ekkorn brun Hackle: Blå hane/høne Kinn: Jungle Cock, Eller substitut Pro Sportfisher size Small/XS. Hode: Rød tråd lakkert Sølvdokka - Hår Tag: 2 tørn silver mini flatbraid Hale: Golden crest (fasan) Rib: Tvinnet (hardt) silver mini flatbraid Kropp:Silver mini flatbraid Vinge: Brun, rød og gul rev Hackle: Blå hane/høne Kinn: Jungle Cock, Eller substitut Pro Sportfisher size Small/XS. Hode: Rød tråd lakkert Garry Dog Tag: 2 tørn silver mini flatbraid Hale: Gul fluor fibre Rib: Tvinnet (hardt) silver mini flatbraid Kropp: Sort mini flatbraid (Ev. SSS Rainbow from hell flatbraid) Vinge: Gul og Rød rev, jeg liker den rekkefølgen.. Hackle: Blå soft hackle Kinn: Jungle Cock, Eller substitut Pro Sportfisher size Small/XS. Hode: Lakkert rødt Thunder & Lightning variant Tag: 2 tørn silver mini flatbraid Hale: Hot orange fluor fibre Rib: Tvinnet (hardt) gold mini flatbraid Kropp:gold mini flatbraid Vinge: Fiery Brown og Sort rev Hackle: Perlehøne blå, bundet som falsk hackle Kinn: Jungle Cock, Eller substitut Pro Sportfisher size Small/XS. Disse fås også i orange. Hode: Lakkert sort Dynamitt variant Tag: 2 tørn sølv mini flatbraid + 3-4 tørn fluor cheartruse flatbraid. Lagartun/SSS Hale: Fluor fibre cheratruse Rib: Tvinnet (hardt) sølv mini flatbraid Kropp: 50/50 SSS sort braid/grønn dubbing) Vinge: Sort rev Topping: 2-3 påfugl herl Hackle: Svart soft hackle Kinn: Jungle Cock, Eller substitut Pro Sportfisher size Small. Hode: Lakkert svart Perflua, etter inspirasjon fra talon. Sikkert ikke helt riktig, men syns den ble fin. Tag: 2 tørn silver mini flatbraid Hale: 3-5 fibre krystal flash Butt: 3tørn fluor cheartruse og 3 tørn flour red mini flatbraid Rib: Tvinnet (hardt) silver mini flatbraid Kropp:Silver mini flatbraid Vinge: Grønn tippet, silver tippet og sort ekkort. Hackle: Perlehøne sølv/naturell bundet som falsk hackle Topping: Påfugl naturell Kinn: Jungle Cock, Eller substitut Pro Sportfisher size Small/XS. Hode: Lakkert sort HOT Allys Shrimp Hale: Hot orange bucktail Rib: Oval sølvtinsel small Kropp:50/50 rød og sort floss Vinge: Silver tippet ekorn Hackle: Hot orange soft hackle Hode: Orange tråd lakkert Garry ett eller annet... Tube: Futurefly 3mm med 1,8mm innertube med 13 eller 6mm US tube under kroppen som vekt. Rib: Tvinnet (hardt) gold mini flatbraid Kropp:Gold mini flatbraid eller SSS Alta Gold Vinge: Gul, orange og sort bucktail blandet og spredt rundt om hele tuba Kinn: Jungle Cock, Eller substitut Pro Sportfisher size Small/XS. Hode: Lakkert rødt Phatakorva variant Mikkeli Blue variant In Flames, ble en fyldig gris.... Bjerkreimsflua tube variant Tag: 2 tørn gold mini flatbraid Hale: Gul fluor fibre Rib: Tvinnet (hardt) gold mini flatbraid Kropp:Gold mini flatbraid Vinge: Light blue og sort rev Hackle: Blå soft hackle Kinn: Jungle Cock, Eller substitut Pro Sportfisher size Small/XS. Hode: 6mm UFO cone eller mindre vanlig cone i gull eller sølv. Smak og behag.. Dynamitt tube variant Fine fluer uten navn.. Red But varianter The V-Fly Hitch tube
 46. 3 points
  Future Fly og TFS systemet må jeg si fungerer bra. Blir lenge til neste FITS tube hos meg nå.
 47. 3 points
  To fluer klare for sommerens aktiviteter..!
 48. 3 points
  Tack bjornaudunjorgensen och fina flugor Petrovic. Har testat lite Tellis räv, otroligt fin kvalite. //Johan
 49. 3 points
  Här kommer några fler ekorre tuber.
 50. 3 points
  Her kommer en liten video av noen gode lakser tatt paa fly i midtre Gaula i Juli iaar. Best fisk paa 18kgs! haaper at dere liker den! mvh Gamlingen http://vimeo.com/30592060
×
×
 • Legg til ny...